Dịch vụ

Dịch vụ

Đánh giá tác động Môi trường (ĐTM)

Đăng lúc: 19-08-2014 11:08:10 PM - Đã xem: 1653

 

ĐTM LÀ GÌ ?

 

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

 

Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loại mang tính kinh tế - xã hội của quốc gia, của một địa phương lớn, hoặc một ngành kinh tế văn hóa quan trọng (luật lệ, chính sách quốc gia, những chương trình quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch quốc gia dài hạn), có loại mang tính kinh tế - xã hội vi mô như đề án xây dựng công trình xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển, sơ đồ sử dụng một dạng hoặc nhiều dạng tài nguyên thiên nhiên tại một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, một hoạt động có ý nghĩa vi mô đối với cấp quốc gia, nhưng có thể có ý nghĩa vĩ mô đối với xí nghiệp. Hoạt động vi mô nhưng được tổ chức một cách phổ biến trên địa bàn rộng có khi lại mang ý nghĩa vĩ mô.

 

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng việc đánh giá tác động môi trường sẽ giúp những nhà ra quyết định chủ động lựa chọn những phương án khả thi và tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nào.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 

- Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2005

 

- Căn cứ Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

- Căn cứ Thông tư 26/TT-BTNMT/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều trong Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 

- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.

 

- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH.

 

- Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

 

- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

 

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

 

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

 

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

 

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

 

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

 

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

 

- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

 

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

 

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt Báo cáo.

 
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hotline ĐT: 0965.101166
Bộ phận Kinh doanh ĐT: 0355579876