Dịch vụ

Dịch vụ

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Đăng lúc: 13-11-2014 08:53:27 AM - Đã xem: 1899

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là thủ tục pháp lý cần có đối với các cơ sở có tính chất, quy mô tương đương đối với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, gồm:

 

 

 

a) Cơ sở không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

 

b) Cơ sở đã có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản cam kết bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

 

c) Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 29/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản cam kết bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP) nhưng không có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hoặc văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

 

d) Cơ sở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, khi cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng không có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường mà hiện tại đã hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng công suất;

 

đ) Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị (chuẩn bị mặt bằng), đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhưng chưa có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và xác nhận.

 

 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được lập, đăng ký và xác nhận theo trình tự như sau:

 

Bước 1

Chủ cơ sở lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đển UBND cấp huyện

Bước 2

UBND cấp huyện giao cho cơ quan thường trục đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.

- Trường hợp đầy đủ thì cơ quan thường trực tiến hành xử lý hồ sơ.

Bước 3

Nếu cần thiết, Cơ quan thường trực tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.

Bước 4

Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).

Bước 5

Chủ cở sở thực hiện đúng yêu cầu được thông báo (nếu có).

Bước 6

Chủ tịch UBNN cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký.

Bước 7

Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã xác nhận.

 

 
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hotline ĐT: 0965.101166
Bộ phận Kinh doanh ĐT: 0355579876