Danh mục dịch vụ

Download

QC KTQG về nước thải cao su QCVN 01:2008/BTNMT - QĐ 04/2008/QĐ-BTNMT - 18/07/2008 Download
Nghị định 18/2015 NĐ-CP Download Quy định về quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Luật môi trường 2015 Download Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Thông tư 01/2012/TT-BTNMT Download Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
QĐ về ĐTM, ĐMC và Cam kết bảo vệ môi trường Download Quy định Chính phủ về Lập ĐTM, ĐMC và Cam kết bảo vệ môi trường
QC KTQG về khí thải lò đốt chất thải y tế - QCVN 02:2008/BTNMT - QĐ 04/2008/QĐ-BTNMT 18/7/2008 Download
Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh Download Các thông số kĩ thuật về chất lượng không khí môi trường xung quanh.
QC KTQG về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất QCVN 03:2008/BTNMT - QĐ 04/2008/QĐ-BTNMT - 18/7/2008 Download
Quy chuẩn Việt Nam về ISO 9001 Download Standards of ISO 9001 by the Ministry of Natural Resources and Environment issued in 2008
QC KTQG về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất QCVN 04:2008/BTNMT - QĐ 04/2008/QĐ-BTNMT - 18/7/2008 Download
Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước biển ven bờ Download Các thông số mới về yêu cầu chất lượng nước biển ven bờ được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 2008
QC KTQG về chất lượng không khí xung quanh -QCVN 05:2008/BTNMT TT 16/2009/TT-BTNMT - 07/10/2009 Download
Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước ngầm Download Các thông số mới về yêu cầu chất lượng nước ngầm được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 2008
QC KTQG về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2008/BTNMT - TT 16/2009/TT-BTNMT - 07/10/2009 Download
Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt Download Các thông số mới về yêu cầu chất lượng nước được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 2008
QC KTQG về ngưỡng chất thải nguy hại- QCVN 07:2009/BTNMT/ TT 25/09/TT-BTNMT/ 16/11/2009 Download
Quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp Download Các thông số mới về yêu cầu nước thải công nghiệp được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 2009
QC KTQG về chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT QĐ số 16/2008/QĐ-BTNMT 31/12/2008 Download
Quy chuẩn Việt Nam về nước thải sinh hoat Download Các thông số mới về yêu cầu nước thải sinh hoạt được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 2008
QC KTQG về chất lượng nước dưới đất QCVN 09-MT:2015/BTNMT Download
QVCV VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN QCVN 10-MT:2015/BTNMT Download
QCVN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN QCVN 11-MT:2015/BTNMT Download
QCVN12-MT-2015-BTNMT tieu chuan nuoc thai giay bot giay Download
QCVN13-MT-2015-BTNMT tieu chuan nuoc thai det nhuom Download
QCVN 14 : 2008/BTNMT NƯỚC THẢI SINH HOẠT Download
QCVN 15 : 2008/BTNMT QC KTQG về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất Download
QC KTQG về mã luật khí tượng bề mặt QCVN 16:2008/BTNMT- QĐ 17/2008/QĐ-BTNMT - 31/12/2008 Download
QCVN 17:2008/BTNMT QC KTQG về mã luật khí tượng bề mặt - QĐ 17/2008/QĐ-BTNMT -31/12/2008 Download
QCVN 18:2008/BTNMT QC KTQG về dự báo lũ QĐ 18/2008/QĐ-BTNMT - 31/12/2008 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ TT 25/09/TT-BTNMT/16/11/2009 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềkhí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22: 2009/BTNMT TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 23: 2009/BTNMT TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 Download
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 Download
CVN 26:2010/BTNMT QC KTQG về tiếng ồn Download
QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn về độ rung Download
QCVN 28:2010/BTNMT - Nước thải Y tế Download
QCVN 29:2010/BTNMT - Nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu Download
QCVN 30:2012/BTNMT, QCVN về khí thải lò đốt chất thải công Download
QCVN 31:2010/BTNMT - QCKTQG về môi trường đối với phế liệu Download
QCVN 32:2010/BTNMT môi trường phế liệu nhựa nhập khẩu Download
QCVN 33 Quy định về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu Download
VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ Download
QCVN 35:2010/BTNMT - QCKTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Download
QCKTQG về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển Download
QCVN 37 :2011/BTNMT QC KTQG về chuẩn hoá địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ Download
QC KTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh QCVN 38 :2011/BTNMT Download
QCVN 39/2011 KTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh Download
QCVN 40 :2011/BTNMT QC KTQG về nước thải công nghiệp Download
QCVN 41 QC KTQG về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng Download
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hotline ĐT: 0965.101166
Bộ phận Kinh doanh ĐT: 0355579876