Văn bản pháp luật

Nghị định 18/2015

Đăng lúc: 24-06-2015 11:17:09 AM - Đã xem: 1654

Quy định về quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Luật môi trường 2015

Đăng lúc: 24-06-2015 11:05:48 AM - Đã xem: 1754

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011

Đăng lúc: 20-08-2014 11:18:19 PM - Đã xem: 1715

- Phân định, phân loại chất thải nguy hại (CTNH)

QĐ về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015

Đăng lúc: 20-08-2014 11:33:45 PM - Đã xem: 2098

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Kế hoạc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011-2015

QĐ về Đề án Bảo vệ môi trường

Đăng lúc: 20-08-2014 11:38:14 PM - Đã xem: 2205

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

Đăng lúc: 20-08-2014 11:46:08 PM - Đã xem: 2261

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

1 2 »
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hotline ĐT: 0965.101166
Bộ phận Kinh doanh ĐT: 0355579876