Dự án Chuỗi Mega market Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam)

Nhà thầu: Công Ty Cp Xử lý Môi trường Việt Nam

Hạng mục dịch vụ:  Bảo trì- Kiểm soát chất lượng nước thải

Số lượng: 14 trạm (Khu vực miền nam 9 trạm, Miền Bắc 5 trạm)

 

Trả lời